Ugovor o donaciji

OVAJ DOKUMENT PREDSTAVLJA UGOVOR O DONACIJI KOJI SE SMATRA ZAKLJUČENIM DANOM PRIJEMA OD STRANE DONATORA, PUTEM EMAIL-A, I NIJE GA POTREBNO POPUNJAVATI I POTPISIVATI

UGOVOR O DONACIJI

Zaključen u Beogradu dana [DATUM]. godine između:

  1. [IME PREZIME], sa prebivalištem na adresi [ADRESA] (u daljem tekstu ovog ugovora: Donator), i
  1. NACIONALNO UDRUŽENJE RODITELJA DECE OBOLELE OD RAKA, sa registrovanim sedištem na adresi Čolak Antina br. 16, matični broj: 17521705, kao primaoca donacije, Beneficijara (u daljem tekstu ovog ugovora: Beneficijar), koga zastupa Joland Korora, zastupnik

Član 1

Donator ovim putem donira Beneficijaru novčani iznos u jednokratnom iznosu ili kroz mesečne donacije od [IZNOS] dinara, radi pokrića troškova rada na ostvarivanju ciljeva radi kojih je Beneficijar osnovan kao neprofitne organizacije čiji je cilj pružanje psiho-socijalne podrške i pomoći u ostvarivanju zakonskih prava deci lečenoj od raka i njihovoj porodici, kao i obezbeđivanje najsavremenijih uslova na hemato-onkološkim odeljenjima, edukacije roditelja, dece, medicinskog osoblja, volontera i šire javnosti i drugo u skladu sa statutom Beneficijara.

Član 2

Donator se obavezuje da iznos iz člana 1. ovog ugovora uplati Beneficijaru bezgotovinskim prenosom novca plaćanjem platnim karticama na račun broj: 105000000243849202, otvoren kod AIK BANKA a.d. Beograd.

Uplata donacije može biti izvršena odjednom ili putem trajnog naloga na tri, šest, ili dvanaest mesečnih donacija po izboru Donatora i u skladu sa odredbama Opštih uslova poslovanja sajta superhero.rs

Član 3

Beneficijar prihvata donaciju i kao simboličan znak zahvalnosti, nemajući pritom nikakvu obavezu da to učini, i u granicama koje ne čine marketing ili promociju Donatora, Donatoru može uručiti određeni poklon po izboru Donatora na adresu koju je označio Donator u skladu sa odredbama Opštih uslova poslovanja sajta superhero.rs.

Član 4

Potpisivanjem ovog Ugovora Donator potvrđuje da mu je Beneficijar predao Opšte uslove poslovanja, koji čine sastavni deo ugovora.

Član 5

Ugovarači izjavljuju da je ovaj ugovor izraz njihove slobodne volje, a da će eventualne sporove rešavati vansudskim (mirnim) putem. U slučaju da ugovorne strane ne reše spor mirnim putem, o predmetu spora će  odlučivati stvarno i mesno nadležan sud prema važećim zakonskim propisima.

Član 6

Ugovor je zaključen posredstvom sredstava komunikacija i to: Internet, u dva originalna primerka po jedan za svaku ugovornu stranu.

za Donatora    

______________
[uneti]

za Beneficijara

_________________________
Joland Korora, zastupnik

Obaveštenje o kolačićima

U cilju pružanja najboljeg korisničkog iskustva i normalnog fukncionisanja sajta, koristimo "kolačiće". Više informacija o kolačićima možete pronaći u našoj Politici o kolačićima.

Neophodni
Performanse